Letölthető tanulmányok

Tóth Szergej: A szerelem és erotika témája a lubokon (az orosz népi képeken). In: Balázs Géza: Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 2021. 149 – 165.

Д. А. Мельников, В. Ю. Саякин, С. Тот, Д. Микола: Семейные истории как модели для успешного функционирования семейных систем. Социальная педагогика России. Научно-методический журнал. 2020 № 6 22–31. ISSN: 2071-3770 / Melnikov D. A., Sayakin V. Y., Tóth Sz., Mikola Gy.: Family stories as models for the successful functioning of family systems. Социальная педагогика Россиию Научно-методический журнал. 2020 № 6 22–31. ISSN: 2071-3770 Lásd itt:

Tóth Szergej: Képzelt interjú Diószegi Gáborral, a Moszkvai Társadalomtudományi Egyetem tiszteletbeli professzorával. In: Bátyi Szilvia, Lengyel Zsolt: Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus. Tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére. Veszprém: Pannon Egyetem, 2020. 185-200. Lásd itt.

Tóth Szergej: A szabadkőművességgel asszociálható jelképek Oroszország fővárosában. In: A titok szemiotikája. Semiotica Agriensis, 17. Szerkesztette: Balázs Géza, Minya Károly, Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019.  41–57. LÁSD itt.

Tóth Szergej: Egy ideológiai metafora története: az orosz medve. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek. I-II. kötet. Egyetemi tankönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Liadó, Szeged, 2018. I:277–298. LÁSD itt.

Tóth Szergej: A szegedi Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Oktatás – kutatás – mindennapok). In: Gaál Zsuzsanna,Tóth Eszter (szerk.): Tanártovábbképzés több szinten. Szeged: AJ TÉKA KIADÓ. 2018. 91-105. LÁSD itt

Tóth Szergej: A hatalom városterei (I). In: Szirmai Éva , Tóth Szergej , Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei: egyetemi tankönyv. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 253-273. (JEL-KÉP-TÉR sorozat; 2.) LÁSD itt

Tóth Szergej: Egy moszkvai utca képei. In: Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.):  Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére . Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 349-367. LÁSD itt

Tóth Szergej: Vörösök, fehérek, zöldek. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.): A csoportidentitás szemiotikája . Szeged: SZEK JGYF Kiadó, 2015. 155-180. LÁSD itt

Tóth Szergej: Az ellenség neve és képe. In: Hódi Éva (szerk.): A nyelv határai: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, 2015. 25-52. LÁSD itt

Tóth Szergej: Ideológiák, rezsimek, diktatúrák és a „divathullámok” nevei napjainkban. In: Bauko János, Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája . Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Magyar Szemiotikai Társaság, 2014. 65-77. LÁSD itt

Tóth Szergej: Utcaátnevezések. In: Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások — nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát.medencében. Budapest, Szeged. 2013. 474-488. LÁSD itt

Tóth Szergej: Rendszerfüggő lexika. In: Tóth Szergej (szerk.): Tudományos és művészeti műhelymunkák: Új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai . Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2009. 92-97. LÁSD itt

Tóth Szergej: Az orosz  “tolvajnyelv”. In: Zimányi Árpád (szerk.): Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. Xxxv. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, 2008. 145-170. LÁSD itt

Tóth Szergej: Névadási szokások a hatalom szolgálatában. In: Navracsics Judit, Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged: Generalia, Veszprém. 2004. 546-552. LÁSD itt

Szergej Tóth: Les sources des abbréviatures du russe contemporain. (Approche linguistique et sociologique). In: Anne-Marie Laurian (szerk.): La Langue Libérée: Etudes de socio-lexicologie . Bern; Berlin; Brussels; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003. 199-217.
LÁSD itt

Tóth Szergej: Nyelvi hamisítások. Gondolatok egyes politikai vagy ideológiai indíttatású megnyilvánulásokban használt eufemisztikus és/vagy szimbolikus, esetleg tabuizálódott kifejezések kapcsán. In: Ablonczyne dr Mihályka Lívia , Albertné Herbszt Mária és mtsai (szerk.): A nyelv nevelő szerepe: a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Pécs: JPTE Lingua Franca Csoport, 2002. 188-194. LÁSD itt

Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam. Beszélgetés Lepahin Valerijjel. In: AETAS, 1998. 1. 127-144. LÁSD itt

Сергей Тот, В.В. Лепахин: Симфония. Некоторые особенности взаимоотношений церкви и государства в россии (преимущественно по материалам древнерусской литературы). LÁSD itt

Tóth Szergej: Káromló szavak és obszcén kifejezések. Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán. In: Modern Nyelvoktatás. 1997. 4.37-41. LÁSD itt

Tóth Szergej: Az egyház kálváriája Oroszországban. In: AETAS, 1991. 1. sz. 213-216 +10. LÁSD itt

Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája. In: AETAS. 1991. 1. sz. 5-39. LÁSD itt

Részletes lista az Magyar Tudományos Művek Tárában
ITT

 

Könyvek

Publicisztika

Recenziók