Vendégelőadások a Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskolán

*.ppt

Tóth Szergej: Познавательно о русофобии. Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola (МСПИ). 2020. május. 26. LÁSD

Tóth Szergej: От речи до письма. Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola (МСПИ). 2019. május. LÁSD

Tóth Szergej: Язык как система знаков, выражающих идеи. Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola (МСПИ). 2017. november 13. LÁSD

Tóth Szergej: Всем понятные тезисы о семиотике, о симптомах города и власти. Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola. (МСПИ), 2016. november 14-én. LÁSD

 

Szlavisztikai Szabadegyetem

Szegedi Tudományegyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar

*.ppt

Tóth Szergej: Egy ideológiai metafora: The Russian Bear. Szlavisztikai Szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. 2020. október 12. LÁSD

Tóth Szergej: Ruszofóbia. Személyek, plakátok, karikatúrák. Szlavisztikai szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. Az előadás a rendkívüli oktatási helyzetre való tekintettel elmaradt. LÁSD

Tóth Szergej: Mi fán terem a szovjet? Szlavisztikai szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. 2019. november 18. LÁSD/HERE

Tóth Szergej: A sztálini metró. Szlavisztikai Szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. 2019. február 25.

Tóth Szergej: Véleményformáló jelkép vagy nemzeti szimbólum: az orosz medve. Szlavisztikai Szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. 2018. szeptember 24. LÁSD

Tóth Szergej: A szovjet város: terek, épületek, metró. Szlavisztikai szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. 2018. március 19.

Tóth Szergej: A szovjet “legek”. Szlavisztikai szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. 2017. december 4. LÁSD

Tóth Szergej: Szovjet ikonok, mítoszok, propaganda. Szlavisztikai szabadegyetem. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. 2017. február 20.

 

További előadások (2017-2008)

Université de Strasbourg, INALCO Párizs, Partiumi Keresztény Egyetem, Monsi Egyetem, Tartui Egyetem, Babes-Bólyai Tudományegyetem, Московский государствнееый лингвистический университет.

*.ppt

Tóth Szergej: Szegedről, az alkalmazott nyelvészetről, és bizonyára a hatalomról is … INALCO Párizs, 2017. okt. 23. LÁSD

Tóth Szergej: Városi tünettan. A posztszovjet térség városterei. Université de Strasbourg. 2016. szeptember

Tóth Szergej: Tünettan: jelek a városban. Nagyvárad. Nyelvmentor program. Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. 2016. december 10. LÁSD

Tóth Szergej: Nyelv, háború és forradalom. Utópia és valóság. Budapest. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar. Nyelv –Nyelvtechnológia –Nyelvpedagógia:21. századi távlatok 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 2015. március 30. LÁSD PPT, LÁSD TXT

Tóth Szergej: Nyelv és hatalom. Az ellenség neve és képe. A nyelv határai című tudományos tanácskozás, Ada, Szerbia, 2015. október 10.

Tóth Szergej: Városi tünettan: Moszkva. Tájszemiotika – szemiotikai tájképek. Semiotica Agriensis, Eger, 2014. okt. 4.

Tóth Szergej: Oroszországi diglosszia és bilingvizmus. Bevezetés. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, “Többnyelvűség és kommunikáció Közép-Kelet-Európában” Kolozsvár, 2014. április 26.

Tóth Szergej: Nyelv, jel, kép – hatalom. INALCO Párizs 2014. április 3.

Tóth Szergej: Vörösök, fehérek, zöldek II. Attributumok, jelképek. A csoportidentitás szemiotikája. SZTE JGYPK, Szeged, 2013. november 15.

Tóth Szergej: Вопросы семиотики: Симптомы города. Belgium, Monsi Egyetem. 2012.

Tóth Szergej: A váll-lap. Kolozsvár. Babes-Bólyai Tudományegyetem. 2011. május. LÁSD

Tóth Szergej: Vörösök, fehérek, zöldek. Az identitás szemiotikája. SZTE JGYPK, Szeged, 2011. május 6-7.

Tóth Szergej: Szovjet-orosz tünettan: ikonok, indexek, szimbólumok. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Fordítástudományi Kutatóközpont. Szláv Filológiai Tanszék. 2010. október 15-16.

Tóth Szergej: A szovcsi italozás és étkezés szemiotikája. Gasztroszemiotikai konferencia (Semiotica Agriensis 8.) 2010. október 2. Eszterházy Károly Főiskola

Tóth Szergej: Что можно считать вопросами языковой политики в Венгрии? Tartui Egyetem, Észtorság. 2010. május 7.

Tóth Szergej: Вы и они: актуальные вопросы языковой политики в Венгрии. Московский государствнееый лингвистический университет. Вызовы XXI века – поликультурный и многоязычный мир, Москва, 2-4 июля, Moszkva, 2009.

Tóth Szergej: Язык как инструмент власти. Bulgária, Veliko Tirnovo, Cirill és Metod Tudományegyetem, 2009. március 23.

Tóth Szergej: A nyelv mint hatalmi eszköz. A meggyőzésről a manipulációig. Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet. 2009. január 26-27.

Tóth Szergej: A szovjet ikon. 6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban. 2008. okt. 17–19. Eszterházy Károly Főiskola

Tóth Szergej: A nyelv mint hatalmi eszköz – meggyőzés és manipulálás Dantétól Orwellig. Szabadegyetem, Szegedi Tudományegyetem, I. szemeszter. 2008. március 12. LÁSD

 

Előadások (2000-1987)

*.ppt

Tóth Szergej: Nyelvészet és társadalom. Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék tudomá­nyos szakmai felolvasó ülése. SzTE, JGYTFK, 2000. február 29.

Tóth Szergej: Nevek és toponimák a hatalom szolgálatában. Veszprémi Egyetem Filoló­giai Intézete és az MTA Veszprémi Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudo­mányi Szakbizottságának rendezvénye. Veszprém, 2000. február 22.

Tóth Szergej: A zsargon szociokulturális aspektusa, MTA SzAB, Szeged, 1996. április 23.

Tóth Szergej: A zsargon. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, 1996.

Tóth Szergej: A társalgás szabályai. Nyelvészeti délutánok előadássorozat. Szeged, 1994. december

Tóth Szergej: Языковая грубость, „военизация языка”, жаргон. II. Alkalmazott Nyel­vészeti Konferencia, Szeged, 1992.

Tóth Szergej: Társadalmi változások – nyelvi változások. JGYTF. Főiskolai szakmai na­pok. 1992. március 24-26.

Tóth Szergej: Új lexikai elemek és azok társadalmi eredete. Szeged, Tanárok XX. nyá­ri akadémiája. Idegen nyelvi tagozat. 1990. június 25-29.

Tóth Szergej: Nyelv és politika. A szovjet birodalmi nyelv. Fiatal nyelvészek fel­ol­va­só­ülése. JGYTF, Szeged, 1990.  május.

Tóth Szergej: Социолингвистический аспект развития арго ГУЛага. Kecskeméti Re­gionális “MAPRJAL”-konferencia, 1989. auguszus 14-15.

Tóth Szergej: Az orosz nyelv szociolingvisztikai megközelítésben, különös tekintettel a GULag-argójára. Fiatal oktatók felolvasóülése, JGYTF, Szeged, 1989. április

Tóth Szergej: Az orosz ifjúsági nyelv jellemzése és egybevetése a magyarral. Gyermek­nyelvi napok, Szeged, 1989. január 14-15.

Tóth Szergej: Az orosz és magyar argószótárak. Ungvári Állami Egyetem.1988. no­vem­ber. 20.

Tóth Szergej: О принципах составления венгеро-русского словаря профессий и спе­циальностей. Tudományos metodikai konferencia, Budapest, 1987. március 31.